Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 16.3.2021

Varaa Mökki Finland on Cabin Dreams Oy:n aputoiminimi, joka operoi sivustoa www.varaamokki.com.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Cabin Dreams Oy käsittelee henkilötietojasi. Seloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukainen tietosuojaseloste sekä informointiasiakirja rekisteröidyille.

1. Rekisterinpitäjä

Cabin Dreams Oy

Y-tunnus 3190900-6

Näsiätie 2-4 A

01300 Vantaa

050 543 6605

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jyrki Matilainen

044 3026627

jyrki.matilainen@varaamokki.com

3. Rekisterin nimi

Cabin Dreams Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Cabin Dreams Oy:n uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkuuden ja siihen liittyvän asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi, asiakasviestintä, markkinointi sekä liiketoiminnan suunnittelu. Lisäksi asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn tekemien varausten kokonaisvaltainen hoitaminen, niiden maksaminen sekä maksujen valvonta ja perintä.

Asiakas- ja markkinointirekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lisäksi soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Cabin Dreams Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (Pro Kotivälitys Oy:n) suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Uutiskirjerekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito, palveluista tiedottaminen sekä markkinointi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisena oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn suostumus, oikeutettu etu tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja markkinointirekisteri voi sisältää seuraavat henkilötiedot rekisteröidyistä:

– nimi

– sukupuoli

– sähköpostiosoite

– osoite

– puhelinnumero

Asiakas- ja markkinointirekisteri voi sisältää seuraavat asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot:

– palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat)

– asiakkuuden alkamisajankohta

– tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot

– palvelujen käyttö (esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen)

– laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

– mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

– asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät yhteydenpito ja viestintä (reklamaatiot ja muut palautteet)

– varaamokki.com:n internet-sivuilla tapahtuviin toimenpiteisiin liittyvät tiedot

– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

– varaustiedot

Uutiskirjerekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

– nimi

– sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään asiakas- ja markkinointirekisteriin Cabin Dreams Oy:n toimesta asiakkaaksi tulemisen yhteydessä. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään verkkokaupasta tehtyjen tilausten yhteydessä, varaamökki.com -sivustolla täytettävien lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan. Lisäksi henkilötietoja kerätään palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Cabin Dreams Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä.

Uutiskirjerekisteriin kerätään henkilötietoja varaamökki.com -sivuston uutiskirjeen tilaamislomakkeelta, kun rekisteröity on sallinut uutiskirjeen lähettämisen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakas- ja markkinointirekisterin henkilötietoja käytetään yksinomaan asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja luovutetaan vain tarvittaessa ja tarpeellisilta osin. Varausten yhteydessä toimitamme tarpeelliset varaustiedot Cabin Dreams Oy:n asiakkaille.

Tietoja voidaan luovuttaa Pro Kotivälitys Oy -konserniin kuuluville yhtiöille.

Asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan kirjanpitoa hoitavalle kirjanpitäjälle.

Varausjärjestelmämme apaleo GmbH on rekisteröity Saksaan ja maksupalvelujärjestelmämme Adyen BV on rekisteröity Hollantiin. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Voit tutustua halutessasi näiden palveluntarjoajien tietosuojaselosteisiin: linkki ja linkki.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot ovat suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Lisäksi paperimuodossa olevat asiakirjat, jotka sisältävät rekisteröityjen henkilötietoja, sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. Asiakas- ja markkinointirekisterin sekä uutiskirjerekisterin käyttöoikeus edellyttää joko henkilökohtaista käyttäjätunnusta, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Asiakas- ja markkinointirekisterin sekä uutiskirjerekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen tietoon. Kirjanpitoaineiston osalta yrityksen kirjanpitäjällä on pääsy kyseisiin tietoihin, kuten yrityksen laskuihin. Kirjanpitoaineisto on sähköisessä ohjelmistossa ja suojattu asianmukaisin teknisin suojauskeinoin.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa ja tarvittavan ajan asiakkuussuhteen päättymisen jälkeen. Henkilötietoja säilytetään kuitenkin enintään niin kauan, kuin se on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Henkilötietoja säilytetään siten eri aika riippuen henkilötietojen käyttötarkoituksesta.

Asiakas- ja sopimussuhteeseen perustuvia henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Henkilötietoja, joiden käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tai tietoja ei enää tarvita siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja, jotka sisältyvät kirjanpitoaineistoon säilytetään kirjanpitolain (1336/1997) edellyttämällä tavalla.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat tiedot ja vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna Cabin Dreams Oy:lle tämän selosteen kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen poistamista taikka tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Tiedot automaattisen päätöksenteon ml. profiloinnin olemassaolosta

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle tämän vieraillessa verkkosivuilla. Niiden avulla verkkosivut muistavat syöttämiäsi tietoja ja asetuksiasi, kuten kirjautumistietojasi ja kielivalintojasi, käyttökokemuksen helpottamiseksi. Käytämme evästeitä lisäksi kävijätilastojen analysointiin ja tallentamiseen kehittääksemme verkkosivujemme käytettävyyttä.

Jos et halua verkkosivujemme tallentavan evästetiedostoja, se on mahdollista kieltää selaimen asetuksissa sivustokohtaisesti tai kokonaan. Voit myös pois